Dosar concurs

Documente necesare înscrierii la concurs – licenţă

Conform regulamentului de admitere pentru anul universitar 2022-2023

Dacă înscrierea se realizează on-line documentele solicitate în original se depun la Secretariatul Facultății unde candidatul este admis  la confirmarea locului prin semnarea contractului de studii.

În cadrul programului de înscriere on-line admitereonline.usamvcluj.ro se vor cere documentele de mai jos ca fișiere atașate. 

Dacă înscrierea se va realiza în campusul universității, conform Calendarului de admitere, atunci documentele solicitate pentru completarea dosarului de concurs sunt cele de mai jos, conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere.

Dosarul de concurs pe care candidaţii îl vor depune la înscriere, va conţine următoarele documente depuse în dosar plic.

a) Carte de identitate sau paşaport ;

b) Certificat de naştere ;

c) Adeverinţă medicală eliberată de cabinetul medical şcolar sau de medicul de familie, din care să rezulte că persoana care se înscrie la concursul de admitere este aptă pentru profilul la care candidează;

d) Universitatea îşi rezervă dreptul de a solicita suplimentar avizul unei comisii medicale de specialitate (Medicina Muncii) pentru a verifica candidaţii cu boli cronice, dizabilităţi;

e) Două fotografii ¾ cm – dacă candidatul se înscrie online, acestea se depun concomitent cu semnarea contractului;

f) Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu acestea, în original sau copii; absolvenţii de liceu din promoţia anului 2022 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au promovat examenul de bacalaureat, media și notele obţinute la bacalaureat. Aceşti candidaţi, în cazul în care vor fi declaraţi admişi pe locurile finanțate de la buget, în urma concursului, au obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original în momentul confirmării locului prin semnarea contractului de studii;

g) Candidații admiși la concurs pe locurile de la Colegiu vor depune în original la semnarea contractului de studii și confirmarea locului: Diploma de bacalaureat însoţită de foaia matricolă, în original. Absolvenţii de liceu care nu au promovat examenul de bacalaureat vor depune Diploma de absolvire a liceului însoţită de foaia matricolă, în original;

h) Acordul scris al candidatului privind accesul la datele personale înregistrate pe platforma SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România) (în cazul în care nu prezintă adeverința la dosar);

i) Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, respectiv diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire a unei facultăţi, în original sau copie, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare;

j) Declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut dacă a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului şi formei de finanțare a studiilor (buget sau taxă);

k) Acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani, adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie, acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic;

l) Dovada achitării taxei de înscriere a sumei prevăzută pentru înscriere. Taxa de înscriere poate fi achitată onsite sau online în contul IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, COD FISCAL-4288381, USAMV Cluj-Napoca. În formularul de plată la rubrica – EXPLICAȚIE – se va completa – Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata, Facultatea, Programul de studii, Forma de învățământ – ZI/ ID;

m) Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora;

Candidații care optează pentru Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, domeniul  Biotehnologii, vor depune la dosar eseul motivațional, semnat și datat. Cei care optează pentru înscrierea online, vor încărca documentul (pdf) pe platforma la data înscrierii.

Taxa de înscriere este stabilită pentru fiecare domeniu de către Senatul Universităţii.