Dosar concurs

Documente necesare înscrierii la concurs – licenţă

Dacă înscrierea se realizează on-line documentele solicitate în original se depun la Secretariatul Facultății unde candidatul este admis  la confirmarea locului prin semnarea contractului de studii.

În cadrul programului de înscriere on-line

admitereonline.usamvcluj.ro

se vor cere documentele de mai jos ca fișiere atașate. (mai puțin Două fotografii ¾ cm)

Dacă înscrierea se va realiza în campusul universității, conform Calendarului de admitere, atunci documentele solicitate pentru completarea dosarului de concurs sunt cele de mai jos, conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere.

(1) Dosarul de concurs pe care candidaţii îl vor depune la înscriere, va conţine următoarele documente depuse în dosar plic.

a) Carte de identitate sau paşaport – original şi copie;

b) Certificat de naştere – original și copie;

c) Adeverinţă medicală eliberată de cabinetul medical şcolar sau de medicul de familie, din care să rezulte că persoana care se înscrie la concursul de admitere este aptă pentru profilul la care candidează;

d) Universitatea îşi rezervă dreptul de a solicita suplimentar avizul unei comisii medicale de specialitate (Medicina Muncii) pentru a verifica candidaţii cu boli cronice, dizabilităţi;

e) Două fotografii ¾ cm;

f) Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu acestea, în original sau copii; absolvenţii de liceu din promoţia anului 2020 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au promovat examenul de bacalaureat, media și notele obţinute la bacalaureat. Aceşti candidaţi, în cazul în care vor fi declaraţi admişi pe locurile finanțate de la buget, în urma concursului, au obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original până la data specificată de către Comisia de Admitere;

g) Acordul scris al candidatului privind accesul la datele personale înregistrate pe platforma SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România) (în cazul în care nu prezintă adeverința la dosar);

h) Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, respectiv diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire a unei facultăţi, în original, sau copie pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare;

i) Declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut faptul dacă a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului şi formei de finanțare a studiilor (bugetat sau cu taxă);

j) Acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani, adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie, acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic;

k) Dovada achitării taxei de înscriere a sumei prevăzută pentru înscriere.

l) Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora.