Dosar concurs

Documente necesare înscrierii la concurs – licenţă

Conform RU-45-Regulament-privind-organizarea-si-desfasurarea-concursului-de-admitere-pentru-anul-universitar-2024-2025-

Înscrierea la concursul de admitere la USAMV Cluj-Napoca se face:

(1) Dosarul de concurs pe care candidaţii îl vor depune fizic la înscrierea onsite sau electronic – scanat la înscrierea online, va conţine următoarele documente depuse într-un dosar plic:

a) Carte de identitate sau paşaport;

b) Certificat de naştere;

c) Adeverinţă medicală eliberată de cabinetul medical şcolar sau de medicul de familie, din care să rezulte că persoana care se înscrie la concursul de admitere este aptă pentru profilul la care candidează; Universitatea îşi rezervă dreptul de a solicita suplimentar avizul unei comisii medicale de specialitate (Medicina Muncii) pentru a verifica candidaţii cu boli cronice, dizabilităţi;

d) Două fotografii ¾ cm – dacă candidatul se înscrie online, acestea se depun odată cu semnarea contractului la confirmarea locului conform calendarului;

e) Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu acestea, în original sau copii; absolvenţii de liceu din promoţia anului curent școlar pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au promovat examenul de bacalaureat, media și notele obţinute la bacalaureat. Aceşti candidaţi, în cazul în care vor fi declaraţi admişi pe locurile finanțate de la buget, în urma concursului, au obligaţia de a depune la dosar la facultate diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original în momentul confirmării locului prin semnarea contractului de studii;

f) Acordul scris al candidatului privind accesul la datele personale înregistrate pe platforma SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România) (în cazul în care nu prezintă adeverința la dosar);

g) Eseu motivațional  semnat și datat – numai pentru candidații la Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, Domeniul Biotehnologii. Cei care optează pentru înscrierea online, vor încărca documentul (pdf) pe platforma la data înscrierii. Structura eseu motivațional aici!

h) Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, respectiv diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire a unei facultăţi, în original sau copie, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare;

i) Declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut faptul dacă a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului şi formei de finanțare a studiilor (buget sau taxă);

j) Acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani, adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie, acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic;

k) Dovada achitării taxei de înscriere a sumei prevăzută pentru înscriere. Taxa de înscriere poate fi achitată onsite sau online în contul IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, COD FISCAL-4288381, USAMV Cluj-Napoca.

În formularul de plată la rubrica – EXPLICAȚIE – se va completa – Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata, Facultatea, Programul de studii, Forma de învățământ – ZI/ ID)

l) Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora.

(2) Taxa de înscriere este stabilită pentru fiecare domeniu de către Senatul Universităţii: 100 RON

(3) Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a rromilor (semnată și ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie.

(4) Candidații la studiile universitare de licență, care au obținut în perioada studiilor liceale, distincții (premiile I,II,III,) la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau mențiune la olimpiade internaționale (la disciplinele corespunzătoare domeniului – Anexa – LINK), beneficiază de dreptul de a se înscrie fără susținerea concursului de admitere pe locuri finanțate de la buget. Înmatricularea olimpicilor se va face pe baza listei concursurilor naţionale și internaţionale, aprobată de ME.

(5) Candidații vor depune onsite sau vor trimite online un singur dosar pentru un domeniu de studii. În fișa de înscriere candidatul va prezenta în ordine opțiunile proprii privind programele de studii dorite din cadrul domeniului și forma de finanțare. Se recomandă completarea atât a formei de finanțare buget, cât și a formei de finanțare taxă pentru a avea ulterior posibilitatea glisării de pe locuri cu taxă pe locuri cu buget dacă în etapele ulterioare de admitere se vacantează locuri la buget sau din lista de așteptare pe locuri cu taxă, iar apoi dacă există disponibilitate pe locuri la buget.

Sari la conținut