Probe de concurs Licență

Verificarea și notarea probelor de concurs

Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă va fi luată în considerare:

La domeniul Zootehnie:

  • 100% media de la bacalaureat

La domeniul Biotehnologii:

 Rezultatele concursului

Rezultatele concursului de admitere se publică pe pagina https://admitere.usamvcluj.ro

Înmatricularea

Candidații confirmați se publică pe pagina https://admitere.usamvcluj.ro/

 În vederea înmatriculării/înscrierii în anul I de studii, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat vor depune, la confirmarea locului prin semnarea contractului de studii, diploma de bacalaureat/sau adeverința sau diploma de licenţă/sau adeverința sau diploma de master precum și celelalte documente în original.

Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/master în original, din vina exclusivă a candidatului admis, la semnarea contractului, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită taxa de înmatriculare şi semnează contractul de studii.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită taxa de înmatriculare și 10% din taxa de școlarizare  ca și taxa de garanţie şi semnează contractul de studii.

 Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a Rectorului USAMVCN la începerea anului universitar.

După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul Matricol Unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul/programele de studii la care au fost admişi.

Sari la conținut