Probe de concurs Licență

Verificarea și notarea probelor de concurs

Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

Ierarhizarea candidaţilor se va face după media generală, iar repartizarea lor pe locurile scoase la concurs se va face pe rând, de la primul la ultimul clasat, în funcţie de ordinea opţiunilor specificate în fişa de înscriere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii.

Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă va fi luată în considerare:

La domeniul Zootehnie:

  • 100% media de la bacalaureat

La domeniul Biotehnologii:

 Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu/program de studii.

Înscrierea și concursul vor fi organizate separat pentru linia de studiu în limba română şi liniile de studiu în limbile engleză și franceză.

Candidaţii pentru programele de studii organizate într-o limbă străină vor prezenta un certificat de competență lingvistică de nivel B-2 eliberat de instituţii abilitate.

Candidaţii a căror limbă maternă coincide cu limba de predare a programului de studiu nu trebuie să prezinte atestat de competență lingvistică.

Admiterea se organizează pe domenii de licență și programe de studii.

În cadrul programului de studii, ierarhizarea se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

Rezultatele concursului

Rezultatele concursului de admitere se publică pe pagina https://admitere.usamvcluj.ro

La admitere, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, vor fi folosite pentru departajare, notele obţinute la bacalaureat în următoarea ordine:

a) Nota obţinută la limba română;

b) Nota obţinută la matematică/istorie;

c) Nota la proba din opțiunea elevului.

Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, fiind generate cel puţin două tipuri de liste pentru fiecare etapă.

(a) liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;

(b) liste definitive – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

 Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

(a) Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;

(b) Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;

(c) Lista candidaților în așteptare;

(d) Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.

În cadrul fiecărei sesiuni de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi după ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza criteriilor de admitere.

Rezultatele concursului de admitere, verificate și aprobate de Comisia de Admitere a universităţii, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare la avizierele universităţii şi pe site-ul www.usamvcluj.ro.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun online la registratura USAMV CN la adresa de email [email protected].

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită taxa de înmatriculare – 30 lei şi semnează contractul de studii. Candidaţii declaraţi admişi, care nu semnează Contractul de Studii conform calendarului de admitere, pierd locul câştigat prin concurs.

Candidaţii declaraţi admişi, care nu semnează Contractul de Studii în termenul stabilit conform calendarului de admitere, pierd locul câştigat prin concurs.

Locurile finanţate de la bugetul de stat vacantate, în cadrul etapelor săptămânale corespunzătoare sesiunii de admitere, prin nesemnarea contractului de studii, vor fi ocupate, prin glisare, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii admişi pe locurile cu taxă care au semnat contractul de studii.

În ultima săptămână a sesiuni de admitere, dacă  numărul de candidați care glisează de pe locuri cu taxă pe locuri bugetate sunt mai puțini decât numărul de locuri disponibile, pe locurile bugetate vacante pot glisa și candidați din lista de așteptare care au opțiunea buget în cadrul aceleiași sesiuni de admitere, în cadrul programului de studiu.

Având în vedere înscrierea continuă din cadrul celor 2 sesiuni de admitere pentru fiecare sesiune, din a doua săptămână de înscrieri pe locurile neocupate candidează atât candidații noi, cât și cei aflați în lista de așteptare corespunzătoare săptămânii/săptămânilor anterioare.

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă și care au semnat contractul de studii vor achita 10% din taxa de școlarizare, aceasta constituindu-se ca şi garanţie pentru înmatriculare. Taxa de şcolarizare anuală se poate achita în maxim 4 tranşe.

Taxa nu se restituie în cazul retragerii.

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă și care au semnat contractul de studii, în situația în care au glisat pe locuri cu finanțare buget, vor beneficia de restituirea integrală a garanţiei pentru înmatriculare

 Locurile cu taxă vacantate ca urmare a nesemnării Contractului de Studii sau ca urmare a glisării pe locurile bugetate, pot fi ocupate prin glisare în ordinea descrescătoare a mediilor de către candidaţii din lista de aşteptare care au opţiunea taxă, în cadrul aceleiași sesiuni de admitere, în cadrul facultății.

La programele de studii la care la sfârșitul fiecărei perioade de înscriere numărul candidaților înscriși este mai mic decât numărul locurilor scoase la concurs, înscrierea continuă în paralel cu activitățile de afișare a rezultatelor, contractare, glisare, până la ocuparea tuturor locurilor, până la sfârșitul perioadei de admitere.

Dacă la nivelul facultății nu există posibilitatea ocupării acestor locuri atunci ele se vor redistribui la nivel de universitate facultăților care au candidați la taxă și care pot glisa la buget.

Redistribuirea se va realiza la finalul sesiunii de toamnă.

Universitatea va restitui, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.

Înmatricularea

Candidații confirmați se publică pe pagina https://admitere.usamvcluj.ro/

 În vederea înmatriculării/înscrierii în anul I de studii, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat vor depune, la confirmarea locului prin semnarea contractului de studii, diploma de bacalaureat/sau adeverința sau diploma de licenţă/sau adeverința sau diploma de master precum și celelalte documente în original.

Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/master în original, din vina exclusivă a candidatului admis, la semnarea contractului, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită taxa de înmatriculare şi semnează contractul de studii.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită taxa de înmatriculare și 10% din taxa de școlarizare  ca și taxa de garanţie şi semnează contractul de studii.

 Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a Rectorului USAMVCN la începerea anului universitar.

După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul Matricol Unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul/programele de studii la care au fost admişi.

Sari la conținut