Probe de concurs Masterat

Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs. La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de lmaster va fi luată în considerare:

  • 50% media examenului de licență (diplomă)
  • 50% media generală a anilor de studii

Ierarhizarea candidaţilor se va face după media de concurs în ordine descrescătoare, iar repartizarea lor pe locurile scoase la concurs se va face pe rând, de la primul la ultimul clasat, în funcţie de ordinea opţiunilor specificate în fişa de înscriere, în limita locurilor scoase la concurs pentru fiecare program de studii.

În cadrul fiecărei perioade de înscriere din cadrul fiecărei sesiuni, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi după ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza mediei de concurs.

La admitere, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, pentru departajare  se lua va în considerare media anilor de studii de licență.

Rezultatele concursului

Rezultatele concursului de admitere se publică pe pagina https://admitere.usamvcluj.ro/

Rezultatele concursului de admitere, verificate și aprobate de Comisia de Admitere a universităţii se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare, pe site-ul universităţii admitere.usamvcluj.ro..

Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape săptămânale corespunzătoare fiecărei sesiuni, generându-se cel puţin două tipuri de liste pentru fiecare etapă:

a) liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;

b) liste definitive – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

a) lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;

b) lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;

c) lista candidaților în așteptare;

d) lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.

Înmatricularea studenților admiși

Candidații confirmați se publică pe pagina https://admitere.usamvcluj.ro/

După afişarea listelor cu candidaţii declaraţi admiși pe locurile bugetate şi pe cele cu taxă (IF învățământ cu frecvență), aceştia vor depune, conform calendarului, Diploma de bacalaureat şi Diploma de Licenţă/Adeverința  în original, pentru candidații admiși la buget și copie pentru candidații admiși la taxă.

Pentru candidații admiși la locurile cu buget documentele originale se depun la comisia de admitere în momentul confirmării locului prin semnarea contractului de studii. Cu acest prilej, candidaţii declaraţi admişi vor completa şi semna Contractul de studii cu USAMV Cluj-Napoca

Candidaţii declaraţi admişi, care nu semnează Contractul de Studii în termenele prevăzute în calendarul de admitere, pierd locul câştigat prin concurs.

Locurile finanţate de la bugetul de stat vacantate, prin nesemnarea contractului de studii, vor fi ocupate, prin glisare, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii înscrişi pe locurile cu taxă care au semnat contractul de şcolarizare și care au achitat minim 10% din taxă ca și garanţie de confirmare a locului.

La finalul fiecărei sesiuni de admitere, dacă  numărul de candidați care glisează de pe locuri cu taxă pe locuri bugetate sunt mai puțini decât numărul de locuri disponibile, pe locurile bugetate vacante pot glisa și candidați din lista de așteptare care au opțiunea buget în cadrul aceleiași sesiuni de admitere, în cadrul programului de studiu.

Având în vedere înscrierea continuă din cadrul celor 2 sesiuni de admitere pentru fiecare sesiune, din a doua săptămână de înscrieri pe locurile neocupate candidează atât candidații noi, cât și cei aflați în lista de așteptare corespunzătoare săptămânii/săptămânilor anterioare.

Candidaţii admişi la învăţământul cu taxă care au semnat Contractul de Studii, în cazul retragerii nu vor beneficia de restituirea garanţiei de confirmare a locului, iar în cazul glisării la buget, garanţia de confirmare se restituie.

Dacă la nivelul facultății nu există posibilitatea ocupării acestor locuri atunci ele se redistribuie la nivel de universitate facultăților care au candidați la taxă și care pot glisa la buget.

Redistribuirea se va realiza la finalul sesiunii de toamnă.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită taxa de înmatriculare şi semnează contractul de şcolarizare.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită taxa de înmatriculare, taxa de garanție de 10% şi semnează contractul de şcolarizare. Taxa de şcolarizare anuală se poate achita în maxim 4 tranşe .

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului USAMVCN, la începutul anului universitar.

După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul Matricol Unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/ specializările/ programul/programele de studii la care au fost admişi.

Sari la conținut