Probe de concurs Masterat

Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs. La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de lmaster va fi luată în considerare:

  • 50% media examenului de licență (diplomă)
  • 50% media generală a anilor de studii

Condiții generale

(1) Ierarhizarea candidaţilor se va face după media de concurs în ordine descrescătoare, iar repartizarea lor pe locurile scoase la concurs se va face pe rând, de la primul la ultimul clasat, în funcţie de ordinea opţiunilor specificate în fişa de înscriere, în limita locurilor scoase la concurs pentru fiecare program de studii.

(2) În cadrul fiecărei perioade de înscriere din cadrul fiecărei sesiuni, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi după ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza mediei de concurs.

(3) La admitere, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, pentru departajare  se va lua în considerare media anilor de studii de licență.

Rezultatele concursului

(1) Rezultatele concursului de admitere, verificate și aprobate de Comisia de Admitere a universităţii se publică, pe site-ul admitere.usamvcluj.ro.

(2) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape săptămânale corespunzătoare fiecărei sesiuni, generându-se cel puţin două tipuri de liste pentru fiecare etapă: a) liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere; b) liste definitive – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

(3) După afişarea listelor cu candidaţii declaraţi admiși pe locurile bugetate şi pe cele cu taxă (IF învățământ cu frecvență), aceştia vor depune, conform calendarului, Diploma de bacalaureat şi Diploma de Licenţă/Adeverința în original, pentru candidații admiși la buget și copie pentru candidații admiși la taxă.

(4) Pentru candidații admiși la locurile cu buget documentele originale se depun la comisia de admitere în momentul confirmării locului prin semnarea contractului de studii. De asemenea se plătește taxa de înmatriculare de 30 RON.

(5) Candidaţii declaraţi admişi, care nu semnează Contractul de Studii în termenele prevăzute în calendarul de admitere, pierd locul câştigat prin concurs.

(6) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită taxa de înmatriculare de 30 RON, taxa de garanție de 10% şi semnează contractul de şcolarizare. Taxa de şcolarizare anuală se poate achita în maxim 4 tranşe .

Înmatricularea studenților admiși

Candidații confirmați se publică pe pagina https://admitere.usamvcluj.ro/

După afişarea listelor cu candidaţii declaraţi admiși pe locurile bugetate şi pe cele cu taxă (IF învățământ cu frecvență), aceştia vor depune, conform calendarului, Diploma de bacalaureat şi Diploma de Licenţă/Adeverința  în original, pentru candidații admiși la buget și copie pentru candidații admiși la taxă.

Pentru candidații admiși la locurile cu buget documentele originale se depun la comisia de admitere în momentul confirmării locului prin semnarea contractului de studii. Cu acest prilej, candidaţii declaraţi admişi vor completa şi semna Contractul de studii cu USAMV Cluj-Napoca

Candidaţii declaraţi admişi, care nu semnează Contractul de Studii în termenele prevăzute în calendarul de admitere, pierd locul câştigat prin concurs.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită taxa de înmatriculare şi semnează contractul de şcolarizare.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită taxa de înmatriculare, taxa de garanție de 10% şi semnează contractul de şcolarizare. Taxa de şcolarizare anuală se poate achita în maxim 4 tranşe .

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului USAMVCN, la începutul anului universitar.

După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul Matricol Unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/ specializările/ programul/programele de studii la care au fost admişi.

Sari la conținut